Categoriearchief: CBD olien

Een warm woord voor de leden van vereniging het CAN

bij deze mijn nieuwjaarswens voor de leden van het CAN

OP NAAR HET NIEUWE JAAR!!

Beste leden van het CAN

Aan de vooravond van het nieuwe jaar is het een goed moment om terug te blikken van wat er zich allemaal in 2018 heeft afgespeeld binnen het CAN en hoe met elkaar verder in het nieuwe jaar !!

Na de oprichting in oktober 2017 was 2018 het eerste volledige jaar waar het CAN uitvoering kon geven van waar het voor staat..
Voor de aanpak hiervan was er gelukkig geen enkele sprake van onervarenheid, van onwennigheid, van nog kinderziektes binnen zowel het bestuur als de leden
Het was namelijk de kennis en ervaring, de opgebouwde netwerken van de jaren daarvoor van de CBD denktankgroep waar het CAN op kon vertrouwen om daar in 2018 verdere invulling aan te geven (en op welke manier dat ingevuld is en wat daarmee bereikt is kan op de website teruggelezen worden).
Want dat is de kracht van het CAN dat vanaf het begin op de deelnemers gerekend konden worden aan de sessies, de bijeenkomsten van de CBD denktankgroep. En die gunstige start legde weer de basis van dat in 2018 het CAN vele nieuwe leden kon verwelkomen. Het bijzondere hierbij is dat de leden afkomstig zijn uit de hele keten van productie , (groot)handel, en verkoop van Cannabinoiden en dat aangevuld met deskundigen van farmacologen, apothekers, enz. En deze brede samenstelling aan leden weerspiegelt zich ook in het bestuur met bestuursleden met uiteenlopende achtergronden, kwaliteiten, deskundigheid en netwerken.
En dat is wat het CAN zowel bijzonder als sterk maakt wat in de dagelijkse praktijk in 2018 naar voren is gekomen! Verzoeken van het CAN voor overleg met overheden en officiele instanties werden haast bijna allemaal gehonoreerd, vervolgoverleg vond plaats, op conferenties vond intensief uitwisseling van kennis en informatie plaats, werd samenwerking gesmeed met sleutelfiguren, met andere organisaties in binnen- en buitenland.
En dat dat nodig is moge duidelijk zijn als je ziet hoe in een paar jaar tijd de ontwikkeling van cannabinoiden een ongekende vlucht heeft genomen.
De snelheid waarmee zowel de kennis als de inzichten over cannabinoiden is toegenomen alsmede het aantal gebruikers met even belangrijk om welke uiteenlopende aanleidingen het gebruik is toegenomen is ongekend.
Waar de CBD olie een aantal jaren geleden nog slechts het domein was van een paar pioniers in de wereld van cannabis is het nu een wijd verbreid fenomeen geworden. En dit was in 2018 een belangrijke taak voor het CAN om de onvermijdelijke groeistuipen van deze ontwikkeling zoveel mogelijk in goede banen te leiden. En dat dat gelukt is kan alleen al opgemaakt worden dat zowel de pioniers uit de cannabiswereld als die uit de mainstream aan reguliere bedrijven elkaar binnen het CAN kunnen vinden. Daar waar het risico van een splitsing tussen beide stromingen op de loer lag wordt er in gezamenlijkheid invulling gegeven aan de verdere uitwerking van de doelstellingen van het CAN.
En dat is de belangrijkste uitdaging voor het nieuwe jaar. Van wat daar de dossiers en speerpunten van zijn komen aan de orde op de Algemene Ledenvergadering op 28 januari 2019 ( welke agendapunten dat zijn wordt later bekend). Zet deze datum in de agenda zodat het CAN met de inbreng van de leden het nieuwe jaar weer even succesvol kan maken als 2018 ! En wat mij nu nog rest is een ieder een goed, gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

August de Loor voorzitter CAN

voor meer informatie over het CAN, zie eerdere artikelen op deze website en raadpleeg
www.cannabinoidenadviesbureau.nl

Het experiment van de legale achterdeur van coffeeshops, een integrale aanpak!

Het is verheugend dat er steeds meer medestanders te vinden zijn
richting een integrale uitvoering van de legale achterdeur van
coffeeshops. Vooral bijeenkomsten in steden over dit onderwerp leveren
veel resultaat op met als laatste voorbeeld die van afgelopen vrijdag in
Den Haag. Hieronder mijn verslag;
De politieke bijeenkomst van afgelopen vrijdag in Den Haag over het lokale
coffeeshopbeleid, georganiseerd door de Haagse coffeeshopeigenaren was een
succes. De raadsleden gingen achter de integrale opzet van de legale achterdeur
staan (lees: geen Staatswiet maar een uitgebreide menukaart op basis van de wens
aan variatie van de consument) en achter de daarbij noodzakelijke fasegewijze
invoering van diezelfde achterdeur. Als het experiment start zal het bestaande
gedoogbeleid voor coffeeshops opgerekt moeten worden. Dat betekent meer
voorraad voor alle coffeeshops in Nederland, het gedogen van de stasj en het
vervoer van – en naar de shop en daarbij een mildere sanctionering na “overtreding”
van de gedoogcriteria.
En als laatste dat de legale achterdeur niet zonder een ruimhartig cannabis
homegrow-beleid kan en niet zonder een protocol voor de medische/therapeutische
toepassing van cannabis. Daarbij te beginnen met het vaststellen van een protocol
voor de productie en verkoop van CBD onder de Warenwet. (zie mijn artikelen over
het CAN). Kortom, de drietrapsstrategie van het legaliseren van cannabis.
Met eerdere bijeenkomsten in andere steden komt een beeld naar voren dat lokale
coffeeshopeigenaren en lokale bestuurders/politici zich meer en meer in deze
integrale visie van het legaliseren van cannabis kunnen vinden. Daarbij opgemerkt
dat ik dit dossier niet vanuit het terugdringen van de criminaliteit benader maar vanuit
analyses over 50 jaar gebruik van het genotsmiddel cannabis (het na alcohol tweede
genotsmiddel) en de functie van coffeeshops als natuurlijke habitat van het in goede
banen leiden van dat gebruik. Met die benadering doorbreek je het beperkte
denkraam hoe, zowel door de voor- als tegenstanders, tegen het legaliseren van
cannabis aankijken. Waarbij bij de voorstanders van die legalisering de ogen open
gaan en beseffen dat dit dossier veel meer is dan een paar legale kassen met legaal
gekweekte Staatswiet. En dat er serieus over deze laatste, lees zeer beperkte, opzet
van legale cannabis nagedacht wordt werd gisteren op de radio duidelijk. Minister
Grapperhaus van Justitie deed uitspraken over het wietteeltexperiment met als inzet
het experimenteren met Staatswiet met een laag percentage THC!
Als je zijn uitspraak op het alcoholbeleid zou toepassen zouden al die particuliere
producenten van bier, wijn en gedestilleerd opgedoekt worden met daarvoor in de
plaats een door de overheid aan cafés geproduceerd evenementenbier (met daarbij
de onvermijdelijke foldertjes van de lokale verslavingszorg over het gevaar van
alcohol) Wat een gezellige boel zal dat geven!
August de Loor – 13 maart 2018

nieuwe vereniging

Een week of wat geleden beloofde ik aanvullende informatie over de nieuw op te richten   vereniging als vervolg op de CBD denktankgroep ( zie info uit een van mijn vorige berichten onder het kopje vereniging)

Sinds gister; 28 july 2017 kan ik de lezer heuglijk meedelen dat de notaris de acte heeft opgesteld zodat de vereniging officieel van start kan gaan. De vereniging draagt de naam van; Cannabinoiden Adviesbureau Nederland met als belangrijkste uitdaging om uitvoering te geven aan de volgende doelstellingen;

  1. Het realiseren van een kwaliteitsnorm voor de productie en verkoop van warenwetproducten* die CBD en/of andere cannabinoïden en terpenen van natuurlijke oorsprong bevatten.  
  2. Het realiseren van een wettelijke basis voor genoemde producten.
  3. Het bevorderen van deskundigheid over genoemde producten binnen de gehele keten**, op het gebied van kwaliteit, effectiviteit, veiligheid en communicatie.

* voeding, voedingssupplementen, cosmetica en overige producten.

** van kweker, producent, importeur en distributeur tot eerstelijnsgezondheidszorg, detaillist en consument.

Het CAN bestuur bestaat uit zeven leden met uiteenlopende kundigheid van farmacologen,apotheekster, personen met politiek/bestuurlijke kennis en ervaring waarbij een ieder een uitgebreid netwerk aan kontakten met de wereld van CBD inbrengt.

Ik ervaar het als een eer om het bestuur voor te zitten in het besef dat deze vereniging veel en goed werk kan verrichten voor het verder uitdiepen van de toepassingen van cannabinoiden.

Een ieder die meer informatie wenst of lid wil worden van de vereniging kan mailen naar Info@adviesburodrugs,nl

Hoogachtend

August de Loor

nieuwe vereniging

Na anderhalfjaar denktanken met bizondere mensen in het veld die geloven  in de uiteenlopende heilzame werking van de hennepplant is vandaag de officiele procedure gestart van de oprichting van een heuse vereniging.

Het is al ver voor die anderhalfjaar dat ik aan de ene kant een meer dan in menig opzicht een wankelmoedige, rigide, defensieve beleidsontwikkeling zag bij overheden en daaraan gelieerde instanties over het reglementeren van de medisch/therapeutische toepassing van de werkzame stoffen in hennep ( lees de THC en de CBD groepen aan werkzame stoffen) met aan de andere kant, mede als uitvloeisel van die defensiviteit dat steeds meer cowboys en indianen zich met het produceren en verkopen van soorten hennepolie gingen bezig houden. Dat laatste omschreven als de Yomandilisering van de hennepolie en dat voor mensen in kwestbare situaties tot zeer ernstig zieken, van die heftige pijnen leiden en die met nog een korte levensverwachting aan toe .

En toen ik dat van dichtbij zag afspelen zag ik ook veel bizondere mensen met uiteenlopende disciplines die met hun kennis over de potentiele mogelijkheden van de werkzame stoffen in hennep een bijdrage willen leveren naar een beter beleid. Met hen is de CBD denktank gestart met als inzet om iets te doen aan bovenstaande tweespalt aan ontwikkelingen. En daar is het afgelopen anderhalfjaar al veel aan gedaan van het uitwisselen van informatie, verzamelen van literatuur, studies, overleggen met wetenschappers, met artsen, apotheken, farmacologen, met lokale en landelijke overheden, kortom nadenken over een verantwoord beleid op alle nivo,s rond dit dossier, enz

En dan nu vandaag zijn de eerste stappen gezet naar een heuse vereniging. Als alles echt allemaal formeel afgerond is komt een nadere uitleg over de doelstellingen, de namen van de bestuursleden, hoe je lid kan worden, kortom waar de vereniging voor staat en wil realiseren.

en nu vandaag 20 july kan ik melden dat de vereniging de naam heeft van;

Cannabinoiden Adviesbureau Nederland (CAN)

wordt vervolgd!